דירה יחידה לעניין מס רכישה

 

דירה יחידה - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין. לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997, או דירה שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש ובדירה אשר התקבלה בירושה - אינו עולה על מחצית.

 

לעניין זה ראה דירת מגורים לעניין מס רכישה

 

לעניין זה יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי - כרוכש אחד.

 

לעניין זה ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2013 - מקרים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

 

לעניין שיעור מס רכישה המוטבים קובע חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1962 (להלן: "החוק") כי הם יחולו במקרים להלן:

  1. הדירה שרכש הינה דירתו היחידה.
  2. בשנתיים אשר לאחר רכישת הדירה מכר דירת מגורים אחרת אשר היתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן - בשנים עשר החודשים מן המועד אשר בו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת אשר היתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות אשר אינן בשליטתו של הרוכש - בשנים עשר החודשים מן המועד אשר בו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים אשר היתה דירותו היחידה עד למועד רכישת הדירה. בהוראת שעה לתקופה מיום 1 במאי 2016 ועד 30 באפריל 2021, נקבע כי התקופה בסעיף זה תקוצר ותהא 18 חודשים (במקום  24 חודשים).
  3. הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א) לחוק.
  4. נקבעו מקרים מיוחדים לגבי דירה נוספת בקבוצת רכישה כאשר יש עיכוב - ראה תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם: הבהרת רשות המסים לגבי חישוב מס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה על ידי עולה

          מדרגות מס רכישה 2018מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים להשקעההחלטת מיסוי 6898/15 פירוק תא משפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידהחישוב מס רכישה

          החזר מס שבח